Startside hjelpesenter » SmartKalk » SmartKalk Miljø » Hva gjør jeg når en maskinlesbar EPD ikke finnes?

Hva gjør jeg når en maskinlesbar EPD ikke finnes?

Det legges inn maskinlesbare produktspesifikke EPD’er hver dag, jobben med digitalisering av miljødata er mao godt i gang, men ikke alle er helt i mål. Her er litt informasjon om hva du kan gjøre når dette ikke er tilfellet.

Der det ikke blir innhentet miljødata automatisk må du legge til miljødata selv i eget EPD-register eller se om det finnes et alternativt produkt som har. Sistnevnte gjør du enkelt ved å klikke på søkeknappen som vist i bildet under, (punkt 2). Dersom det vises et PDF-ikon, se punkt 1 i bildet under, indikerer dette at det ligger en EPD som PDF i NOBB. Trykk på knappen for å vise denne PDF’en direkte. Du kan bruke denne til å legge inn en EPD manuelt i ditt EPD-register, (eller eventuelt ta kontakt med produsent\leverandør og hør om de kan legge den direkte inn i NOBB). Merk! Du kan gjøre et forsøkt på å søke etter EPD’en i EcoPlatform, som vil kunne gi deg EPD’er som er registert hos EPD-Norge.

Husk at alle EPD’er du legger inn i eget EPD-register som globale kan gjenbrukes for neste kalkulasjon, og er noe du kun må gjøre en gang.

Bildet er et utdrag fra vinduet som vises etter du har klikket på hent miljødata eller fra miljømenyen og ‘Vis ressurser uten miljødata’

Velg en EPD

For å berike produkter uten miljødata, klikk på Velg EPD knappen som vil åpne EPD-registeret ditt. Du kan her også søke etter EPD’er i andre kilder enn NOBB, som feks EcoPlatform. Søk i EcoPlatform vil kunne gi deg EPD’er som feks ligger i EPD-Norge. I NOBB og EG oppslaget er produkter tilknyttet EPD’er, men slik er det ikke i andre kilder da må du vite hvilken EPD du skal bruke. Merk at for produkter som inneholder biogent karbon, (produkter av biomasse), skal du for verdien GWP, (Global Warming Potential), hente den som heter GWP-IOBC. Denne indikatoren får du ikke gjennom EcoPlatform søket og hvis produktet du skal legge inn miljødata for inneholder biogent karbon må du da inn og gjøre noen manuelle inntastinger.

Register en EPD manuelt ved hjelp av en PDF

 • Klikk på «+ Registrer EPD» knappen i EPD-registeret.
 • Finn deklarasjonsnummeret fra EPD’en og legg dette inn i dialogboksen som er vist.
 • Første gangen du oppretter en EPD er det naturlig å opprette den som en global EPD. Det betyr at den er tilgjengelig for alle kalkulasjoner. Når du ønsker å redigere EPD spesifikt for et prosjekt\kalkyle så gjør du den kalkulasjonsspesifikk.
 • Ved hjelp av informasjon fra EPD finn og fyll inn navn, levetid, deklarert enhet, gyldig til
  • Dersom du har en lenke til EPD’en legg denne inn i kolonnen EPD-link.
 • I forhold til deklarert enhet og hva du bruker som kalkulert enhet må du legge inn en omregningsfaktor i kolonnen ‘Faktor til kalk. enhet’.
 • Legg inn livsløpsmoduler
  • Finn GWP-Total eller GWP-IOBC og legg inn verdiene for A1-A3, A4, A5, B2 og B4 inn.
   • Det er ikke sikkert at alle modulene har verdier da produktet ikke nødvendigvis trenger skiftes ut eller vedlikeholdes i løpet av angitt levetid.
  • Dersom du ikke finner GWP-IOBC må du se etter en tabell som inneholder lagret karbon for produkt og emballasje. Bruk så hjelpefunksjonen i SmartKalk til å beregne GWP-IOBC for A1-A3 ved å klikke på knappen […] i verdien for A1-A3 GWP IOBC.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner en EPD?

Se om det finnes et alternativt produkt, kontakt produsent\leverandør eller kanskje du kan utelate det basert på 5 vektprosent åpningen. Generiske utslippsverdier kan brukes for produksjonsstadiet A1-A3. En generisk EPD vil inneholde gjennomsnittsverdier eller typiske verdier for en produktgruppe. Her kan det være stor forskjell på utslippsverdiene for de enkelte produktene innefor samme produktgruppe. Det anbefales derfor i størst mulig grad å benytte produkt spesifikke EPDer.

Kilder til generisk EPD

Det finnes ingen norske kilder for dette i skrivende stund, men vi har noen naboland hvor myndighetene har utviklet nasjonale databaser. Merk at verdiene er beregnet på deres hjemmemarked, og ikke nødvendigvis like representative for produkter som omsettes i det norske markedet. Generiske utslippsverdier gis et påslag på 25 % i klimagassregnskapet, med mindre påslaget allerede er innbakt i verdien.

Sverige
Merk! For svenske EPDer er GWP-GHG tilsvarende GWP-IOBC. Denne kilden bruker også 25% påslag.
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/klimatdatabas/

Finland
https://co2data.fi/

Danmark
Danske myndigheter har utviklet LCAbyg, som er et verktøy for å beregne miljøprofilen for bygg. Verktøyet benytter generiske utslippsverdier fra den tyske databasen Ökobaudat.
https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/search.html

Scroll to Top